Privacy Policy Plaatjesmakers.nl

PRIVACYVERKLARING PLAATJESMAKERS

 

VERSIE: APRIL 2018

 

Plaatjesmakers verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de website voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

 1. Om onze diensten te verlenen en te factureren
 2. Om uw overeenkomst af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
 3. Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten of u te kunnen bellen)
 4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 5. Om onze diensten op uw wensen af te stemmen
 6. Om onze diensten te optimaliseren
 7. Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
 8. Om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Plaatjesmakers
 9. Om gepersonaliseerde reclame te tonen
 10. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven
 11. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
 12. Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 13. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 14. Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

SOCIALE MEDIA

Plaatjesmakers is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram, Youtube en Pinterest om u te kunnen blijven inspireren en informeren. Als u Plaatjesmakers volgt via sociale media, of communiceert met of over Plaatjesmakers via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Plaatjesmakers
 • In het platform opgeslagen metadata
 • Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd

EVENTS

Indien u zich aanmeldt voor een event van de Plaatjesmakers verwerken wij de volgende gegevens van u: 

 • Naam
 • Adres (optioneel)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

 OVERIG

Ten slotte slaat Plaatjesmakers informatie op (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.

DIENSTEN VAN DERDEN

Plaatjesmakers kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor  Plaatjesmakers en Plaatjesmakers draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Plaatjesmakers optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Plaatjesmakers afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Plaatjesmakers. 

GEGEVENS BUITEN DE EU

Plaatjesmakers kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Door het gebruik van de diensten van Plaatjesmakers geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

 

Voor het overige verstrekt Plaatjesmakers alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

Plaatjesmakers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. 

DATA OPSLAG EN BEVEILIGING

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen. 

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van uw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Plaatjesmakers worden overgedragen aan een derde partij of kan Plaatjesmakers fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Plaatjesmakers zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Als u wilt weten welke gegevens Plaatjesmakers over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kunt u contact opnemen met Plaatjesmakers via onze klantenservice.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van gegevens te allen tijde weer geheel of gedeeltelijk intrekken.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Plaatjesmakers heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Plaatjesmakers zijn verkregen. Plaatjesmakers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

BEWAARTERMIJNEN

Plaatjesmakers bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Indien u geen gebruik wil maken van de diensten van Plaatjesmakers kunt u dit per e-mail kenbaar maken. De verwerking van dit verzoek duurt enkele werkdagen. De transactiegegevens bewaren wij in verband met wettelijke eisen gedurende vijf jaar.